Resultaat gerichtheid

Resultaat gerichtheid

Het actief gericht zijn op het behalen van resultaten en doelstellingen en de bereidheid om in te grijpen bij tegenvallende resultaten. Neemt beslissingen en stelt prioriteiten met het oog op het voldoen aan resultaatafspraken, grijpt tijdig in wanneer het bereiken van het resultaat in gevaar komt.

Meer structuur voor de succesklas

Sinds het ontstaan van de succesklas in september 2020, hebben wij het keuzedeel ondernemend gedrag (niveau 2) verzorgd. In het schooljaar 2020-2021 hebben wij 4 groepen (de succesklas werkt in cycli van 4 groepen per jaar) studenten begeleid. De eerste 3 groepen hebben we gedaan volgens onze eigen principes. Een van die principes is dat de student de vrijheid krijgt om zelf initiatief en verantwoordelijkheid te nemen.

Na een tussenevaluatie met Jessica Eijgelsheim en Judith Aarts (oprichter en hoofdverantwoordelijke van de succesklas) kwamen we tot de conclusie dat door onze principes sommige studenten het keuzedeel niet op tijd afgerond kregen. Zij hebben immers maar 10 weken voor het de gehele opleiding. Uit de evaluatie kwam naar voren dat het voor dit type student beter werkt als ze korte en concrete deadlines hebben. Hierop heb ik het traject aangepast en hebben we dit getest met de vierde groep uit het schooljaar 2020-2021. De eerste resultaten waren al gelijk veel belovend. Waar er eerder gemiddeld 5 van de 14 studenten niet op tijd konden afronden, was dit nu terug gebracht naar slechts 1 student.

In het schooljaar 2021-2022 hebben we deze nieuwe structuur toegepast, waarbij studenten vaste dagdelen en duidelijkere kaders voor de op te leveren producten hadden. Ook hebben we via een excel-bestand in sharepoint de tussentijdse beoordelingen inzichtelijk gemaakt, zodat de student altijd weet waar hij/zij staat. Het resultaat? Van alle groepen (circa 50 studenten in totaal) was er slechts 1 student die in dat jaar het keuzedeel niet op tijd voldoende heeft af weten te sluiten.